spreds.pro 🇧🇪

Algemene Voorwaarden

Van kracht vanaf 13 februari 2023.

De diensten die u worden aangeboden via www.spreds.pro en de verwante websites onder het formaat naamvandeorganisatie.spreds.pro (de “Website”) worden aangeboden door Spreds NV, een Belgische naamloze vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0837.496.614, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.

Spreds is een aanbieder van software-as-a-service voor het beheer van belanghebbenden. Indien u lid, aandeelhouder van of anderszins een belang heeft in een organisatie die gebruik maakt van de diensten van Spreds (de “Organisatie”) of een mandaat heeft ontvangen van één van de bovengenoemde categorieën (de “Belanghebbenden”), kunt u worden doorverwezen naar de Website.

In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die van toepassing zijn op:

Wij nodigen u uit om deze zorgvuldig te lezen voordat u de Website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

1. Algemene werking

Deze Website stelt Organisaties in staat om financiële en juridische acties met betrekking tot het beheer van hun Belanghebbenden. Als zodanig kan de Organisatie u uitnodigen om deel te nemen aan haar algemene vergadering en om documenten te raadplegen, vragen te stellen, antwoorden te ontvangen en te stemmen vóór deze algemene vergadering via de Website.

Zodra u een account heeft aangemaakt door zich te houden aan de gevraagde instructies (o.a. het accepteren van de Algemene Voorwaarden en het verstrekken van de gevraagde informatie), waarvoor u de door de Organisatie vastgestelde rechten heeft, wordt u Gebruiker.

Door een account aan te maken kan men handelingen verrichten via zijn account op de Website (de “Acties”) en heeft men toegang tot andere functionaliteiten van de Website die voorbehouden zijn aan de Gebruikers.

De Gebruikers verbinden zich ertoe hun gebruikersnamen en wachtwoorden die aan hen zijn voorbehouden strikt vertrouwelijk te houden (de “Vertrouwelijke informatie”) en ze met name niet te verzenden, te onthullen of toegankelijk te maken voor derden. Het is voor elke Gebruiker verboden om toegang te krijgen tot de pagina’s die voor een andere Gebruiker zijn gereserveerd door gebruik te maken van Vertrouwelijke informatie waarvan hij op welke manier dan ook kennis heeft genomen, en met of zonder medeweten van deze laatste, behalve in gevallen van specifieke volmachten die door deze andere Gebruiker zijn verleend onder zijn gehele en volledige verantwoordelijkheid.

Spreds kan - op specifiek en expliciet verzoek van een Gebruiker - toegang krijgen tot een de account van een Gebruiker om de Gebruiker te helpen in geval van technische problemen.

2. Bewijs

Gebruikers gaan ermee akkoord dat alle door Spreds geregistreerde gegevens met betrekking tot de accounts en Acties van Gebruikers op de Website, en in het bijzonder, de toegang tot de Website en tot de accounts in de informatiesystemen van Spreds dezelfde bewijskracht hebben als een origineel ondertekend document op papier, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

3. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

De Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij de Website en de specifieke webruimten die via hun account toegankelijk zijn, zullen gebruiken op een manier die geen verlies van reputatie of schade aan de Organisatie of Spreds zal veroorzaken, of redelijkerwijs zou veroorzaken. De Gebruikers gaan ermee akkoord om zowel de instructies van de Organisatie als die van Spreds met betrekking tot het gebruik van de Website en hun account(s) op te volgen.

Gebruikers verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van de diensten of functionaliteiten waarvoor zij geen rechten hebben of waarvoor zij de Algemene Voorwaarden niet aanvaarden.

De Gebruikers verklaren dat zij zich er perfect van bewust zijn dat alleen de Organisatie de identiteit van de persoon verifieert aan de hand van de Vertrouwelijke informatie van een Gebruiker om toegang te krijgen tot de account van deze laatste en om Acties uit te voeren. Spreds heeft het recht om aan te nemen dat elke Actie op de account op de Website door middel van de Vertrouwelijke informatie van een Gebruiker is uitgevoerd door die Gebruiker of met zijn toestemming. Met uitzondering van fraude of grove nalatigheid door Spreds, draagt alleen de Gebruiker alle schadelijke gevolgen, financieel of anderszins, die voortvloeien uit het frauduleuze of ongeoorloofde gebruik van zijn Vertrouwelijke informatie door een derde partij, al dan niet een Gebruiker.

In het algemeen is het de verantwoordelijkheid van de Organisatie om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen. Het gebruik van de Website is bedoeld als een manier om de Organisatie te helpen bij het uitvoeren van deze taken, maar het blijft zijn enige en eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze taken worden uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle acties die zij op de Website ondernemen, met inbegrip van beslissingen, vragen, berichten, enz. die zij op de Website plaatsen met behulp van de functionaliteiten van de Website, en voor de inhoud ervan. Spreds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van frauduleus, ongeoorloofd, schadelijk of ongeoorloofd gebruik van dergelijke vragen en berichten door de Organisaties, Gebruikers of derden.

Spreds zal zich eerlijk, rechtvaardig en professioneel gedragen zoals van elke professionele actor binnen zijn vakgebied mag worden verwacht. De diensten van Spreds worden naar beste vermogen geleverd.

Spreds zal te allen tijde proberen haar Website continu en ononderbroken beschikbaar te stellen aan Gebruikers. Desondanks kan Spreds niet garanderen dat (i) de Website aan alle verzoeken van de Gebruikers kan voldoen en (ii) dat deze nooit wordt onderbroken, dat deze altijd toegankelijk is en dat deze geen fouten of weglatingen bevat.

Spreds behoudt zich meer bepaald het recht voor om de toegang tot de Website en/of tot bepaalde functionaliteiten ervan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken om redenen van technische aard, voor onderhoud of om eender welke andere reden, en in het bijzonder om fraude, misbruik van de Website, enz. te voorkomen.

Spreds is niet aansprakelijk jegens de Gebruikers voor enige schade die direct of indirect voortvloeit of zal voortvloeien uit het gebruik of het terbeschikking stellen van de Website, behalve indien (en voor zover) de schade het directe gevolg is van de grove nalatigheid of het opzettelijk in gebreke blijven van Spreds bij het leveren van de diensten die verband houden met de Website aan de Gebruiker.

4. Beperking van de toegang tot de Website

Spreds behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de Website te verbieden aan elke Gebruiker die de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schendt, die de Website en de inhoud ervan gebruikt voor illegale, frauduleuze, ongeoorloofde doeleinden, of op een schadelijke manier of niet in overeenstemming met hun doelstellingen, of die de naam en de reputatie van Spreds zou kunnen schaden, en dit zonder afbreuk te doen aan enig ander verhaal of enig verzoek tot schadeloosstelling.

5. Beëindiging door een Gebruiker

De contractuele relatie op grond van deze Algemene Voorwaarden is voor onbepaalde tijd. Een Gebruiker kan op elk moment en zonder kosten beslissen om zijn contractuele relatie te beëindigen door zijn account(s) te beëindigen.

Voor meer informatie over hoe lang uw gegevens worden bewaard, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid: https://spreds.pro/nl/privacy_policy

Het is echter wel zo dat alle informatie die van Gebruikers wordt ontvangen in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken van Organisaties (zoals vragen en stemmen in formele vergaderingen) permanent wordt bewaard als onderdeel van de deze wettelijke taken.

6. Beëindiging door Spreds

Spreds kan éénzijdig beslissen over de uitsluiting van een Gebruiker om legitieme redenen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. In een dergelijk geval stelt Spreds de Gebruiker éénzijdig en met onmiddellijke ingang op de hoogte van de beëindiging van de relatie, zonder voorafgaande waarschuwing of enige schadeloosstelling per e-mail.

7. Overlijden van een Gebruiker

In geval van overlijden van een Gebruiker moeten de erfgenamen en/of opvolgers de Organisatie hiervan op de hoogte brengen. Na kennisgeving door de Organisatie zal Spreds de nodige acties ondernemen.

8. Hyperlinks

Via hyperlinks geeft de Website toegang tot websites van of beheerd door derden. Spreds kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de toegang tot deze websites van derden door een Gebruiker en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het bezoek en het gebruik van deze websites met betrekking tot de inhoud, producten en diensten die op deze websites of vanaf deze websites beschikbaar zijn. Spreds kan evenmin worden beschouwd als uitgever van deze websites of de inhoud ervan en diens instemming kan op geen enkele wijze worden afgeleid. De regels die van toepassing zijn op de Website houden op van toepassing te zijn zodra de Gebruiker een dergelijke website van een derde partij heeft bezocht via hyperlinks die beschikbaar zijn op de Website.

9. Wijzigingen aan de Website en de Algemene Voorwaarden

Spreds behoudt zich het recht voor om, zonder de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen of te informeren, de toegang tot de Website te allen tijde te wijzigen en bij te werken, evenals de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website, en in het bijzonder om informatie en/of functionaliteiten op de Website te verwijderen, bij te werken of op elk gewenst moment in te voegen. Deze wijzigingen en updates van de Website zijn met onmiddellijke ingang van toepassing op de Gebruikers.

Spreds behoudt zich tevens het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de Gebruikers met onmiddellijke ingang vanaf de publicatie van deze nieuwe Algemene Voorwaarden op de Website. Elke Gebruiker die zijn account niet heeft opgezegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden wordt geacht deze te hebben aanvaard.

De bijgewerkte versie zal beschikbaar zijn via een hyperlink onderaan elke pagina van de Website.

10. Duur

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zolang de Gebruiker één of meer accounts op de Website heeft.

11. Divers

Het is duidelijk dat de bepalingen van de Algemene Voorwaarden scheidbaar zijn. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van (een deel van) een bepaling of clausule van deze Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de rest van die bepaling of van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke bepaling of clausule zal worden vervangen door een bepaling die afdwingbaar is en die inhoudelijk zo veel mogelijk overeenkomt met de niet-afdwingbare bepaling.

12. Preventie van belangenconflicten

Spreds verbindt zich ertoe de toepasselijke wettelijke regels inzake belangenconflicten na te leven.

13. Klachten / Technische problemen

Elke claim of klacht of technische probleem van een Gebruiker met betrekking tot het surfen op de Website of van een Gebruiker met betrekking tot frauduleus of niet-geautoriseerd gebruik van zijn account, moet onmiddellijk worden gericht aan Spreds per e-mail: info@spreds.com.

14. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdisctie

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

De Gebruikers stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Brussel (Franstalige afdeling) de exclusieve bevoegdheid hebben om alle geschillen te beslechten die uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zouden kunnen ontstaan.